Jdi na obsah Jdi na menu
 

Fotbalový oddíl: Zápis z jednání výboru

Zápis č 1 ze schůze fotalového oddílu

při KMS JUVENTUS Bruntál, z.s.

 

 

 

Přítomni:

Jindřich Suchý – předseda fotbalového oddílu
Martin Žatka – ředitel sboru trenérů
Karel Šujan – sekretář

Antonín Bešta
Radek Štulrajter

Marek Nágl
Alois Šimčík

Omluveni: Monika Birchall, nemoc

 

Program:
1) zhodnocení činnosti oddílu od poslední schůze

2) změna realizačního týmu u B-družstva mladších žáků

3) info o rozšíření trenérského sboru

4) kontrola bankovních výpisů za 12/2016 a 01/2017 a další ekonomické informace.

5) příprava klubového Společenského a reprezentativního plesu

6) stav připravenosti na Krajské soutěže

7) turnaje EON CUP a Ondrášovka CUP v roce 2017

8) členské příspěvky na rok 2017

9) zdravotní prohlášení hráčů

10) Změna rozpisu halových tréninků

11) Diskuse a závěr

 

ad 1/ zhodnocení činnosti oddílu od poslední schůze
Zpráva předsedy byla vzata na vědomí. Spousta věcí se podařila znamenitě. Na druhou stranu se z objektivních důvodů hodnotí dosavadní zimní příprava kriticky, a to pro malý počet tréninkových jednotek způsobený absolutním nedostatkem volných prostor.

 

Ad 2) změna realizačního týmu u B-družstva mladších žáků

Z pozice hlavního trenéra byl odvolán pan Karel Šujan a byl pověřen jinými úkoly.

Realizační tým u tohoto družstva bude nadále pracovat v tomto složení:

- vedoucí družstva : paní Zuzana Balážová

- hlavní trenér: pan Alois Šimčík

- asistent trenéra: pan Štefan Korch

- pomocný asistent: pan Karel Šujan

 

ad 3) info o rozšíření trenérského sboru

Zprávu za sbor trenérů přednesl ředitel sboru pan Martin Žatka. Mimo jiné konstatoval rozšíření o další trenéry. Pak také pogratuloval dvěma trenérům k zisku UEFA trenérských licencí. Zkvalitňování trenérského sboru tak má trvalý vzestupný charakter.

 

Ad 4) kontrola bankovních výpisů za 12/2016 a 01/2017 a další ekonomické informace.

K jednotlivým položkám byl podán výklad. Všechny závazky splatné v roce 2016 byly uhrazeny.

Z nákladů roku 2016 byla úhrada dvou posledních faktur v celkové výši 10.250 Kč přesunuta na leden 2017, a to v souladu s daty splatnosti těchto faktur. I nadále tak všechny závazky plníme řádně a včas.

 

Ad 5) příprava klubového Společenského a reprezentativního plesu

Situační zprávu přednesl předseda Ing. Suchý. Přípravy na rerezetační ples pokračují v plném proudu. Info k plesu je i na klubových web stránkách. Všichni jsou srdečně zváni.

 

Ad 6) stav připravenosti na Krajské soutěže

Krajské soutěže žáků jsme hráli naposledy na jaře 2016. Vše nasvědčuje tomu, že je budeme hrát i od srpna 2017. Zbývající část úkolů bude i nadále řešit předseda, sekretář a ředitel trenérského sboru. Na příští výborové schůzi pak podají zprávu o průběhu a výsledcích jednání s vytipovanými partnery.

 

Ad 7) turnaje EON CUP a Ondrášovka CUP v roce 2017

Byla schválena účast klubu v EON Cupu 2017. Prostudování podmínek a propozic zajistí pan Radek Štulrajter. Po zkušenostech z turnajů ONDRÁŠOVKA CUPu v roce 2016 se k další účasti stavíme zdrženlivě.

 

Ad 8) členské příspěvky na rok 2017

Bylo rozhodnuto o snížení členských příspěvků.
Roční členský příspěvek pro rok 2017 tak byl stanoven na částku 1.400 Kč.

Uspořené prostředky jistě rodiče využijí ve prospěch svých dětí.

Členské příspěvky musí být uhrazeny do 22.února 2017 v plné výši. Kdo z objektivních důvodů nebude moci, tak si individuální splátkový kalendář dohodne s trenérem či se sekretářem klubu.

Členské příspěvky se budou opět platit zásadně bezhotovostně na účet klubu.

Číslo účtu: 221473696/0300
Variabilní symbol = ID hráče nebo rok narození

 

ad 9) zdravotní prohlášení hráčů
V souladu s příslušným nařízením FAČR bude i na letošní rok obnoveno Prohlášení hráčů o zdravotní způsobilosti. Prohlášení za nezletilé podepisuje zákonný zástupce. Prohlášení musí být podepsáno do 13.3.2017. V opačném případě nebude hráči umožněna činnost. Výbor ukládá sekretáři klubu, aby nejpozději do 7-mi dnů od konání této schůze rozeslal všem trenérům a vedoucím družstev formuláře PROHLÁŠENÍ. Prohlášení pak bude archivováno po předepsanou dobu.

 

Ad 10) Změna rozpisu halových tréninků

Hlavním bodem schůze bylo vypracování nového rozpisu halových tréninků tak, aby bylo co nejdříve alespoň částečně smazáno dosavadní tréninkové manko u všech věkových kategorií. Po dlouhé a bouřlivé diskusi byl vypracován návrh, který bude předložen pronajímatelům k projednání. Až budou podepsány příslušné nájemní smlouvy, tak bude rozpis zveřejněn. Změnu lze očekávat každý den. Všem funkcionářům se ukládá, aby informovali hráče a vyzvali je k neustálému sledování klubových webových stránek, protože okamžikem zveřejnění vstoupí nový rozpis tréninků v platnost. Změny budou u všech skupin. Změny budou výrazné jak ve dnech tréninků, tak v místě a také i v čase.

Členové výboru si jsou vědomi, že to v prvních dnech může způsobit mnohé komplikace. Předem se všem omlouváme, ale nelze jinak, protože účinnost změn závisí hlavně na našich smluvních partnerech.

 

11) Diskuse a závěr

Připomínky, náměty a podněty z diskuse budou operativně řešeny.

 

Schůze trvala 184 minuty a byla ukončena předsedou oddílu po přednesení všech diskusních příspěvků v čase 21:38:15 hod.